دکتر علی محمد صفانیا، انتخاب سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تبریک گفت.

Doctor Ali Mohammad Safanya, congratulated the new head of the Islamic Azad University

02 May 2017 | 09:04 News Code : 4798 Pictorial news
visits:486
دکتر علی محمد صفانیا، انتخاب سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تبریک گفت.
Doctor Ali Mohammad Safanya, congratulated the new head of the Islamic Azad University

Your Comment :