فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 441 تا 458 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتکارشناسی ارشد مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیسترشته علوم دریاییدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی محضکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی فن آوری و اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - مردم شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد فیتوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد علوم اقتصادیعلوم اقتصادیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمنابع طبیعیکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتردکتری سیستمهای نرم افزاریدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی تربیت(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی محضدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیفیتو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوعلوم و فناوری نانو - نانو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مخابراتکارشناسی ارشد