فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 441 تا 458 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - مردم شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی محضکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم و فنون دریاییمنابع طبیعیکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی- بازار یابیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد فیتوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییجغرافیا و برنامه ریزیکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتکارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی تربیت(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی محضدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیفیتو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوعلوم و فناوری نانو - نانو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مخابراتکارشناسی ارشد