فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 81 تا 100 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسی( کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدکتری مدیریت آموزشیدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیدکتری زبان و ادبیات انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده علوم زیستیفلسفهفلسفهدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی آلیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیدانشکده مدیریتدکتری مدیریت و برنامه ریزی علوم فرهنگیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - پدیده های انتقالکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ذرات بنیادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - مدیریت مالیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی تجزیهدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیآموزش و بهسازی منابع انسانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات کاربردیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد