فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 81 تا 100 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت کتابخانه های دانشگاهی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسی( کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین الملل(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم زیستیفلسفهفلسفهدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی جامدکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - پدیده های انتقالکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق عمومی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ذرات بنیادیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتکارشناسی ارشد مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی شیمیکارشناسی پیوسته
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات کاربردیکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و معارف قران خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد