فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 121 تا 140 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هواکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم ارتباطات اجتماعی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدکتری مدیریت دولتیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی مهندسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقکارشناسی حقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت کتابخانه های آموزشگاهی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت صنعتیمدیریت صنعتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییزیست شناسی دریادکتری بوم شناسی دریادکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی اقتصادی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل (کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت کارآفرینی کسب و کار جدیددکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیسترشته علوم دریاییدکترای تخصصی