فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 141 تا 160 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق کیفری و جرم شناسی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - مدیریت مالیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )زلزله شناسی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیدکتری زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتمدیریت شهریدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثارشد فلسفه و حکمت اسلامی خواهران و برادرانکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی مترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانشدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعات - شبکه کامپیوتریدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی و هنریدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد زبان وادبیات عربیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هواکارشناسی ارشد