فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 141 تا 160 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری ذرات بنیادیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدکتری مدیریت صنعتیدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی حسابداریحسابداری - حسابرسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )زلزله شناسی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقکارشناسی حقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیدکتری زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت کتابخانه های آموزشگاهی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل (کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - مدیریت مالیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی هواشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق کیفری و جرم شناسی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتمدیریت شهریدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد