گزارش کلاسهای مجازی برگزار شده توسط اساتید

گزارش کلاسهای مجازی برگزار شده توسط اساتید
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • کد استاد*
  2
 • کد مشخصه درس*سامانه آموزش مجازی
  3
 • نوع کلاس*منظور از كلاس اصلي ، برگزاري كلاس در روز و ساعت اصلي خود و بدون تاخير مي باشد.
  اصلی
  جبرانی
  4
 • تاریخ کلاس*
  5
 • تعداد دانشجویان لیست استاد*
  6
 • تعداد دانشجویان حاضر در کلاس*
  7
 • مدت زمان برگزاری کلاس ( دقيقه )*
  8
 • مشکلات کلاس*
  9
 • وضعیت برگزاری کلاس*
  مناسب
  با مشکل و قطعی
  نا مناسب
  10
 • مشارکت دانشجویان*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • 12
 • لطفا این گزارش هر روز توسط اساتید ارجمند برای کلاسهای برگزار شده در همان روز تکمیل گردد .
  13