بازنشانی رمز پست الکترونیکی

درخواست بازنشانی رمز پست الکترونیکی دانشگاهی
 • 0
 • نام :*
  1
 • نام خانوادگی :*
  2
 • کد ملی :*
  3
 • سمت :*
  4
 • شماره دانشجویی / شماره پرسنلی :*
  5
 • نام دانشکده :*
  6
 • رشته تحصیلی :*
  7
 • شماره تلفن همراه :*
  8
 • ایمیل فعلی :*
  9
 • آدرس پست الکترونیکی :*iau-tnb.ac.ir @
  10
 • کلمه عبور :*رمز عبور بایستی حداقل دارای ۹ کاراکتر و حداکثر ۱۵ کاراکتر، و ترکیبی از حروف بزرگ، اعداد و حروف کوچک باشد. مثال: FBA258shm
  11
 • تصویر کارت دانشجویی/ حکم کارگزینی :* آپلود
   12