کارکنان دانشکده برق و کامپیوتر

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 37 مورد.
نامنام خانوادگیرشته تحصیلیسمت
نرگسلهردیتربیت بدنیکارشناس پژوهش
مجیداسدی شهمیرزادیمهندسی کامپیوتررئیس دانشکده
فریباهمت یارعلوم اجتماعیکارشناس پژوهش
شهرزادسوریکتابداریرئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
رویاباوندیبیولوژیمدیر پژوهش
حمیدهمحتشممترجمیکارشناس کتابداری
رکساناصنایعی لطف آبادیمهندسی کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
پرنیانسوریکتابداریکارشناس کتابداری
زهراایلانلوشیمی کاربردیرئیس اداره امور دانشجویی
عبدا...فرهنگیانمدیریت فرهنگیمسئول دفتر ریاست دانشکده