دفترچه تلفن

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 349 مورد.
نام واحد سازمانیشماره تماسشماره داخلی معاونت - دانشکده آدرس
معاونت عمران۷۷۰۰۹۸۱۹۳۴۵معاونت عمرانحکیمیه- پردیس دانشگاهی
اداره اجرا و نظارت۷۷۰۰۹۸۱۸-معاونت عمرانحکیمیه- پردیس دانشگاهی
اداره طراحی۷۷۰۰۵۶۶۹-معاونت عمرانحکیمیه- پردیس دانشگاهی
اداره تعمیر و نگهداری۷۷۰۰۵۶۶۸-معاونت عمرانحکیمیه- پردیس دانشگاهی
کارشناسان برق۴۷- ۷۷۰۰۹۸۲۷۳۳۸معاونت عمرانحکیمیه- پردیس دانشگاهی
دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی۷۷۰۰۹۸۰۶۲۹۰-۳۴۴معاونت دانشجویی فرهنگیحکیمیه -پردیس دانشگاهی
کارشناسان فرهنگیمعاونت فرهنگیحکیمیه- پردیس دانشگاهی
دبیرخانهمعاونت فرهنگیحکیمیه -پردیس دانشگاهی
مدیر فوق برنامه۲۹۲معاونت فرهنگیحکیمیه - پردیس دانشگاهی
معاونت پژوهشی۳۳۶معاونت پژوهشیحکیمیه-پردیس دانشگاهی