زمانبندی دعوت شدگان به مصاحبه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳٬۳۴۷ مورد.
کدرشتهرشتهنام خانوادگینامنام پدرتاریخ مصاحبهساعت مصاحبهمحل مراجعه
20101زبان و ادبیات فارسیابوبکریابراهیمخضر96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیاحمدیحامدرضا96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیاحمدیطاهرهغلامحسین96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیاحمدی نمدانبهارهجواد96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیادیگوزلی عیسی لوحمزهولی اله96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیارامیمهری ساداتسیدروح الله96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیارفعیسعیدسیروس96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیازادبختعباسمحمدقاسم96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیاژیرزیبامحمد96/04/1808/00دانشکده زبانها
20101زبان و ادبیات فارسیاسدی مجرهازادهجهانسوز96/04/1808/00دانشکده زبانها