دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر ریاست واحد1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
آقای حسین زاهدی1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
سر شیفت حفاظت فیزیکی آقای قنبری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی1122کارشناس نظارت و بازرسیریاست واحد
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست
انتظامات1149درب کارگاهیریاست