دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای پور عباس1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست
خانم ظروفی1122اپراتور حوزه ریاستریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
سر شیفت حفاظت فیزیکی1144سر شیفت حفاظت فیزیکیریاست
آقای ستارپور1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی1146حفاظت فیزیکیریاست
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست