دفتر تلفن جدید

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۶۳ مورد.
ردیفنام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
1دفتر ریاست محترم واحد1100ریاست محترم واحدریاست
2آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست
3خانم ظروفی1122اپراتور حوزه ریاستریاست
4حراست واحد1140مدیر حراستریاست
5آقای شفوی1143مسئول حراست مدیریتریاست
6انتظامات سوله1144-------------ریاست
7آقای ستارپور1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
8خانم عبدی1146حفاظت فیزیکیریاست
9انتظامات1147درب جنوبریاست
10انتظامات1148درب شمالریاست