دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر ریاست واحد1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
آقای حسین زاهدی1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
سر شیفت حفاظت فیزیکی آقای قنبری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی1122اپراتورریاست واحد
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست
انتظامات1149درب کارگاهیریاست