دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 528 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر ریاست محترم واحد1100ریاست محترم واحدریاست
آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست
خانم ظروفی1122اپراتور حوزه ریاستریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
مسئول حراست مدیریت1143ریاست
انتظامات سوله1144-------------ریاست
آقای ستارپور1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی1146حفاظت فیزیکیریاست
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست