دفتر تلفن جدید

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۸۶ مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر ریاست محترم واحد1100ریاست محترم واحدریاست
آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست
خانم ظروفی1122اپراتور حوزه ریاستریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
آقای شفوی1143مسئول حراست مدیریتریاست
انتظامات سوله1144-------------ریاست
آقای ستارپور1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی1146حفاظت فیزیکیریاست
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست