دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم نیافرکارشناس دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر علیپور درویشمدیر گروه مدیریت دولتی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم قلی پورکارشناس کتابداریدانشکده شیمی
آقای نوائیکارشناس دبیرخانهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی
آقای سلیمان پورکارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم دکتر آدابیمدیر گروه ارشد کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم محتشم نیاکارشناس کتابداردانشکده علوم زیستی
آقای دکتر اسدزادهمدیر گروه صنایع ارشددانشکده فنی و مهندسی