دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
2522کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
6600مسئول پژوهشدانشکده شیمی
9530امتحاناتدانشکده علوم و فنون دریایی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
آبدار خانه ط 4 شماره 12105آبدار خانه ط 4 شماره 1دانشکده مدیریت