دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر معظمی2800ریاستدانشکده مدیریت
آقای شیرین پور4102کارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر غلامی2802معاون آموزشیدانشکده مدیریت
آقای فولادلو1462کارشناس مسئول کمیسیون معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای علی رحم نظری2102دبیرخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
خانم دکتر ملکی اسکوئی2301مدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر کاوسی2302مدیر گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ، آموزش ، آموزش عالی ، کار آفرینی ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی در کلیه مقاطعدانشکده مدیریت