دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم آشوری3522کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم زندی فر2517کارشناس آموزشدانشکده مدیریت
خانم هادی پور3530مسئول امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم احمدیان3531کارشناس امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم شعبان زاده3801مسئول دفتر ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتری دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
خانم رضائیان3602کارشناس پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر غزازانی1634کارشناس پژوهش کتابدارمعاونت پژوهش