دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم فربود3550مسئول برنامه ریزی دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم آشوری3522تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم زندی فر2517کارشناس آموزشدانشکده مدیریت
خانم هادی پور3530مسئول امتحانات دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم احمدیان3531امتحانات دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم شعبان زاده3801رئیس دفتر ریاست دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتری دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس پژوهش دانشکدهمعاونت پژوهش و فناوری
خانم رضائیان3602کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی