دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رمضان زاده1370رئیس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای لطیفی1371کارشناس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای شفیع نژاد1380رئیس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای نوری1392کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم آریانپور1393کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع