دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رمضان زاده1370رئیس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای سید حمزه2500رئیس اداره امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم بزازیان2600رئیس اداره امور پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای نجفی1843رئیس اداره انبارمعاونت اداری و مالی
آقای صادقی1850رئیس اداره انبارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
آقای مویدی1820رئیس اداره بیمه و رفاهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی