دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
آقای عبدی2201اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
آقای رضوی7200کارشناس اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7200کارشناس پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم احمدی6400مسئول حسابداریدانشکده شیمی
آقای اردشیر حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنت دانشکدهدانشکده شیمی
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی