دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر حقانی7802معاون آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
آقای رضوی7200کارشناس اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر رشتچیمدیر گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم احمدی6400مسئول حسابداریدانشکده شیمی
آقای اردشیر حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی