دفتر تلفن جدید


نمایش 101 تا 110 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر غزازانی1634کارشناس پژوهش
آقای علیرضا جعفری2601سایت کامپیوتردانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم سیما جوادی3701فارغ التحصیلان دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای بیگوند4510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجویی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر معظمی2800ریاست دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای شیرین پورکارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر دریغ7802معاون پژوهشی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت