دفتر تلفن جدید


نمایش 101 تا 110 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کبری نعمتی3601کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم رضائیان3602کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر غزازانی3603کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای علیرضا جعفری2601سایت کامپیوتردانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم سیما جوادی3701فارغ التحصیلان دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای بیگوند4510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجویی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم ملک پور3704کارشناس امور فرهنگی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر معظمی2800ریاست دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت