دفتر تلفن جدید

نمایش 101 تا 110 مورد از کل 472 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی3601کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم رضائیان3602کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر غزازانی3603کارشناس پژوهش دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای علیرضا جعفری2601سایت کامپیوتردانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم سیما جوادی3701فارغ التحصیلان دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای بیگوند4510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجویی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم ملک پور3704کارشناس امور فرهنگی دانشکدهدانشکده علوم انسانی