دفتر تلفن جدید


نمایش 111 تا 120 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
2802معاون آموزشی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای فولادلو1462کارشناس مسئول کمیسیون معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای علی رحم نظری2102دبیرخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
خانم دکتر بنی اسدی2300اتاق اساتید مستقر در زبانهادانشکده مدیریت
خانم دکتر ملکی اسکوئی2301مدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر کاوسی2302مدیر گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ، آموزش ، آموزش عالی ، کار آفرینی ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی در کلیه مقاطعدانشکده مدیریت
آقای دکتر رضایی2803مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنریدانشکده مدیریت
خانم دکتر شعار2306مدیر گروه مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم دکتر حسن مرادی2307مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی عالیدانشکده مدیریت