دفتر تلفن جدید


نمایش 111 تا 120 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم آهنگری2512کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم حبیبی2513کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم فاضل مجلسی2514کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم محمد خانی2516کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم سعادت معاشر2520مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم تاجیک2521کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم عینی2530مسئول امتحاناتدانشکده مدیریت
آقای رمضان کاشی2531کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم ربیعی2533کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم شفاهی نیا2550مسئول برنامه ریزی آموزشیدانشکده مدیریت