دفتر تلفن جدید


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر منا احمدیمدیر گروه مهندسی صنایعدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر نوریمدیر گروه شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقای ذوالفقارکارشناس عمرانعمران
آقای سید نبی حسینیکارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای سروریمسئول انبار موارد شیمیاییدانشکده شیمی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
آقای شیرانیبایگان آموزشدانشکده علوم پایه
آقای رستم میریمدیر امور آموزشی ، پژوهش و فناوریدانشکده علوم فنون دریایی
آقای صمدیکارشناس امور آموزشیکارگزینی هیئت علمی
خانم محمودیکارشناس امور آموزشکارگزینی هیئت علمی