دفتر تلفن جدید


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 555 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نیکپور1109مسئول راه اندازی مدارس مهارتی واحدریاست
خانم دکتر خالقی1115پزشک مرکز مشاورهمعاون دانشجویی و فرهنگی
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستریاست
خانم وفاکیش1123کارشناس امور برنامه های علمیریاست
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
حاج آقا بیات1130نماینده نهاد رهبریریاست
آقای تبریزی1131حوزه نهاد رهبریریاست
آقای محمدزاده1132حوزه نهاد رهبریریاست
خانم خطیبی1133حوزه نهاد رهبریریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست