دفتر تلفن جدید


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سانترال مرکزی1000-1009
دفتر ریاست واحد1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
خانم دکتر ببری گنبد1104مدیر امور بین المللریاست واحد
زعیم آرش1105مدیر ارزیابی عملکرد و توانمند سازیریاست
دکتر لاله فرهنگ متین1106مدیر کل خدمات پژوهش و تولید علممعاونت پژوهشی
آقای بختیاری1108مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای نیکپور1109مسئول راه اندازی مدارس مهارتی واحدریاست