دفتر تلفن جدید


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
آبدارخانه ط 14106آبدارخانه طبقه اولدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط24105آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 24107آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
آقای اسداللهی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای رضازاده5201اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
خانم دکتر بنی اسدی2300اتاق اساتید مستقر در زبانهادانشکده مدیریت
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش