دفتر تلفن جدید


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
فکس امور مالی1332مدیر کل امور مالیاداری و مالی
سیده زهرا حسنی1512کارشناسامور دانش آموختگان
آقای فروزشکارشناس اداره تغذیهامور دانشجویی ستاد
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای دکتر جبه داری5302مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
آقای نصیری8001متصدی امور دفتریحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست