دفتر تلفن جدید


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سیده زهرا حسنی1512کارشناسامور دانش آموختگان
خانم حمیده دهقان1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای دکتر جبه داری5302مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
خانم کیا دربندسری2522کارشناس آموزشتحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت
آقای محمدی1101رئیس دفتر حوزه ریاستحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای گودرزی1162کارشناس امور حقوقیحوزه ریاست
آقای عبدالکریمی1531کارشناس مشمولیندانشجویی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
آقای گل آرا5801کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر