دفتر تلفن جدید


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
-------1480معاون عمرانمعاونت عمران
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
4605کارشناس معماریمعاونت عمران
آقای آقاجان زاده1591رییس اداره مطالعات و پژوهش­های فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی