دفتر تلفن جدید

نمایش 21 تا 30 مورد از کل 454 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم خطیبی1133حوزه نهاد رهبریریاست
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
-------1480معاون عمرانمعاونت عمران
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
آقای صالح فکر1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1454کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
خانم افضلی1456کارشناس معماریمعاونت عمران