دفتر تلفن جدید


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط24105آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
آبدارخانه- ط- 36103طبقه سومدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی
آقاجان پور9530امتحاناتدانشکده علوم و فنون دریایی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری درمقاطع کارشناسیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتروکیلی8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات