دفتر تلفن جدید


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاداب6101آزمایشگاه شیمیدانشکده شیمی
آقای عبدی3200اتاق اساتیددانشکده علوم انسانی
آقای شعبانی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
9530امتحاناتدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
انتظامات برادران2805انتظامات برادراندانشکده مدیریت
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده علوم انسانی