دفتر تلفن جدید


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای عبدی3200اتاق اساتیددانشکده علوم انسانی
آقای عبدی2201اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
خانم حبیبی کلهرودی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
خانم دکتر بنی اسدی2300اتاق اساتید مستقر در زبانهادانشکده مدیریت
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
آقای صادقی ویشگایی1840امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
آقای مشهدی1841امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
انتظامات برادران2806انتظامات برادراندانشکده مدیریت