دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر صابر صفار1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای ملکی1600مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای صمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نیکو5600مسئول امور پزوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
آقای یزدان مهر1630رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش