دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نیکپور1504مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای آقاجان زاده1591رییس اداره مطالعات و پژوهش­های فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای هاشمی1470رییس اداره مطالعات قرآن عترت و نمازمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم انتخابی1581کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم سعیدی1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1592کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای موسوی4703کارشناس امور فرهنگیدانشکده فنی و مهندسی
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر صابر صفار1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش