دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای آقاجان زاده1591رییس اداره مطالعات و پژوهش­های فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای هاشمی1470مدیر امور عمومی و پشتیبانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم سعیدی1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1592کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای موسوی4703کارشناس امور فرهنگیدانشکده فنی و مهندسی
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر صابر صفار1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای ملکی1601مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم دکتر فرهنگ متین1602سرپرست ادراه کل خدمات پژوهش و تولید علممعاونت پژوهش