دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر صابر صفار1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای ملکی1600مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای صمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نیکو5600مسئول امور پزوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم دکتر غزازانی1630رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 551 مورد.