دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای آزادبادی6619تکنسین آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای آزادی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقاجان زاده1591رییس اداره مطالعات و پژوهش­های فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای آقاپور فرکوش1811کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای احمدی4100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده فنی و مهندسی
آقای اختری1530مسئول امور مشمولینمعاونت دانشجویی
آقای اردشیر حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران