دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری در کلیه مقاطعدانشکده فنی و مهندسی
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای آزادبادی6619تکنسین آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای آزادی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقاجان زاده1591رییس اداره مطالعات و پژوهش­های فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای آقاپور فرکوش1811کارشناس اداره کارگزینیمعاونت اداری و مالی