دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
خانم دکتر ببری گنبد1104مدیر امور بین المللریاست واحد
1105مشاور در امور توسعهریاست
مقداد حاجی محمد علی جهرمی1106سرپرست مرکز رشدمرکز رشد واحد
خانم دکتر فرهنگ متین1107دبیر شوراهای علمیریاست
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست
خانم دکتر خالقی1115پزشک مرکز مشاورهمعاون دانشجویی و فرهنگی
آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست