دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دانشور5512کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم غیابی5514کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم منیر شعبانی5550برنامه ریزیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم عسگری5701فارغ التحصیلاندانشکده برق و کامپیوتر
خانم فلاح5400حسابداردانشکده برق و کامپیوتر
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی روشن5521کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم مددی5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر