دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات
خانم نیکو5600مسئول امور پزوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای گل آرا5801کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم صادقی5604سایت کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دانشور5512کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر