دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 552 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
خانم توحیدی8700دانشجویی و فرهنگیدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801رئیس دفتر دانشکدهدانشکده الهیات
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
آقای گل آرا5801کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای شعبانی5201اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
خانم صادقی5604سایت کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر