دفتر تلفن جدید


نمایش 391 تا 400 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاه قلعه1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر مبشری5305مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر
خانم نصر5603کارشناس کتابداریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر مرادی3308مدیر گروه تربیت بدنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم تهمتن کاوکانی4601کارشناس اداره پژوهشدانشکده فنی و مهندسی
خانم ملک پور1581کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر صباغی4305مدیر گروه رشته مهندسی شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری درمقاطع کارشناسیدانشکده فنی و مهندسی