دفتر تلفن جدید


نمایش 391 تا 400 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم مصطفوی6530مسئول امتحاناتدانشکده شیمی
خانم صمیمی6540کارشناس خدمات کامپیوتردانشکده شیمی
خانم تابش6550کارشناس امور آموزشدانشکده شیمی
خانم اردلان4400مسئول حسابداریدانشکده فنی و مهندسی
خانم فلاح5400حسابداردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر مطیعی6300مدیرگروه ارشد و دکتریدانشکده شیمی
آقای دکتر دولو6301مدیرگروه شیمی کاربردیدانشکده شیمی
خانم دکتر پاسدار6302مدیر گروه شیمی محضدانشکده شیمی
آقای دکترمرتضوی6303مدیر گروه فناوریدانشکده شیمی
آقای دکتر حمید اسماعیلی4301مدیر گروه مهندسی صنایعدانشکده فنی و مهندسی