دفتر تلفن جدید


نمایش 401 تا 410 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه- ط- 36103طبقه سومدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی
خانم حسین زاده مقدم4604کارشناس کتابداردانشکده فنی و مهندسی
شیرین انصاری نکو4540کارشناس امور آموزشیفنی و مهندسی
سیده زهرا حسنی1512کارشناسامور دانش آموختگان
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
آقای فرشاد1233کارشناس امور آموزشی اداره امتحانات و ثبت نمراتمعاونت آموزشی
آقای دکتر امیر امیری5605مسئول آزمایشگاه و کارگاه های گروه مکانیکدانشکده فنی و مهندسی