دفتر تلفن جدید


نمایش 401 تا 410 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی روشن5521کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم مددی5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نوذری پور5530کارشناس امور آموزشی (مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
خانم نسبی1383حسابذار اداره رسیدگی به اسناد
آقای دکتر میرزایی5800سرپرستدانشکده برق و کامپیوتر
سیما چاغروند4512کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
الهام قاسمی آقاولی4514کارشناس امور آموزشدانشکده فنی و مهندسی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات