دفتر تلفن جدید


نمایش 401 تا 410 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ملکلو1622مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
آقای خلیلی پاشا1201مسئول امور دفتری و بایگانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر سماواتی6304مدیر گروه فیزیک در کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6631کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای مسعودی6634کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم یداللهی6635کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی