دفتر تلفن جدید


نمایش 411 تا 420 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر ابن تراب1206سرپرست اداره کل برنامه ریزی آموزشیمعاونت آموزشی
بهروز عرب1603مدیر ارتباط با صنعت و جامعهمعاونت پژوهشی
خانم اشرفی1604مدیر خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاه هامعاونت پژوهش
آقای دکتر جلائی فر4802معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجوئی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی
خانم مریم حسنی1310رئیس اداره درآمد (امور مالی دانشجویی کل)معاونت اداری و مالی
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی روشن5521کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم مددی5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نوذری پور5530کارشناس امور آموزشی (مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر