دفتر تلفن جدید


نمایش 411 تا 420 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر صابر تهرانی6301مدیرگروه شیمی کاربردیدانشکده شیمی
خانم دکتر ملک زاده6302مدیر گروه شیمی محضدانشکده شیمی
آقای دکترمرتضوی6303مدیر گروه فناوریدانشکده شیمی
خانم احمدی6400مسئول حسابداریدانشکده شیمی
خانم قاسمی6500مدیر آموزشدانشکده شیمی
خانم قربانی6510کارشناس آموزشدانشکده شیمی
خانم حبیبی6511کارشناس آموزشدانشکده شیمی
خانم محمدخانی6512متصدی امور آموزشیدانشکده شیمی
خانم پوربهشتیان6520مسول امور آموزشیدانشکده شیمی
خانم مصطفوی6530مسئول امتحاناتدانشکده شیمی