دفتر تلفن جدید


نمایش 411 تا 420 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی
آقای رضا زاده جنتی6200کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر مطیعی6300مدیرگروه ارشد و دکتریدانشکده شیمی
خانم دکتر صابر تهرانی6301مدیرگروه شیمی کاربردیدانشکده شیمی
خانم دکتر ملک زاده6302مدیر گروه شیمی محضدانشکده شیمی
آقای دکترمرتضوی6303مدیر گروه فناوریدانشکده شیمی
خانم دکتر سماواتی6304مدیر گروه فیزیک در کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
آقای دکتر غریب خواجه6305مدیر گروه ریاضی و آمار کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
آقای دکتر پور کرمانی6306مدیر گروه زمین شناسیدانشکده علوم پایه و شیمی