دفتر تلفن جدید


نمایش 421 تا 430 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم رضوی6628کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم بابانژاد6616کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم اسدی راد7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای شیرانیبایگان آموزشدانشکده علوم پایه
آقای حاجی علی اکبری1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم شاکری5500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر