دفتر تلفن جدید


نمایش 421 تا 430 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
نسبی1383حسابذار اذاره رسیدگی به اسناد
آقای دکتر میرزایی5800سرپرستدانشکده برق و کامپیوتر
سیما چاغروند4512کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
الهام قاسمی آقاولی4514کارشناس امور آموزشدانشکده فنی و مهندسی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
مقداد حاجی محمد علی جهرمی1106سرپرست مرکز رشدمرکز رشد واحد
خانم حمیده دهقان1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر