دفتر تلفن جدید


نمایش 431 تا 440 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
ترابری1841ترابریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صادقی1850رئیس اداره انبارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای بداقی1702متصدی دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
فکس دبیرخانه مرکزی1705فکس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
فکس معاونت آموزش1204فکس معاونت آموزشمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای هدایتی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم کارگری1262کارشناس خدمات ماشینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم رهبر1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم زهره جعفری1293کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش