دفتر تلفن جدید


نمایش 431 تا 440 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر امینیان5803معاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر یزدانی5802معاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای مهندس اسماعیلی1480مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
خانم دینار5700مسئول امور دانشجویی فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی
خانم اعظمی6701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده شیمی
خانم روشن دل6605کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6612کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی6628کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی