دفتر تلفن جدید


نمایش 441 تا 450 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای ارمیمدیر گروه عمراندانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جبه داری5302مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
آقای دکتر رحیمی3315مدیر گروه حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل و حقوق عمومی در مقاطع تحصیلی تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر عینالومدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر عبداللهی کیوانی2304مدیر گروه مدیریت مالیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر شیخ الاسلامی کندلوسی2310مدیر گروه مدیریت دولتیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر رحمانی نیا2305مدیر گروه حسابداری کارشناسی ارشد و دکتریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم ادیب زاده2300مدیر گروه مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت