دفتر تلفن جدید


نمایش 441 تا 450 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم زهره جعفری1293کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
آقای خسروی1294کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
خانم محمودی زرندی1295کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
خانم نوروزی1431مسئول امور اقتصاد دانش بنیانمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
آقای پیشوا1500سرپرستمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
آقای صالح فکر1501مسئول دفتر معاونت دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس حوزه دانشجوئی1505فکس حوزه دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس معاونت دانشجوئی1506فکس معاونت دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
خانم سلیمانیان1522کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجوئی
بسیج دانشجوئی1573-1574بسیج دانشجوئیمعاونت دانشجوئی