دفتر تلفن جدید

نمایش 441 تا 446 مورد از کل 446 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم مریم حسنی1310رئیس اداره درآمدمعاونت اداری و مالی
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی روشن5521کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم مددی5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نوذری پور5530کارشناس امور آموزشی (مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر