دفتر تلفن جدید

نمایش 441 تا 450 مورد از کل 472 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر صلای نادری5800سرپرست دانشکدهدانشکده برق و کامپیوتر
سیما چاغروند4512کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
الهام قاسمی آقاولی4514کارشناس امور آموزشدانشکده فنی و مهندسی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
مقداد حاجی محمد علی جهرمی1106سرپرست مرکز رشدمرکز رشد واحد
خانم حمیده دهقانکارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیاییدانشکده زبانهای خارجی
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر یزدانی5803معاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر غلامپور5802معاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر