دفتر تلفن جدید


نمایش 451 تا 460 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم روشن خواه5600مسئول امور پژوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
خانم آیین5515کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای رستم میریمدیر امور آموزشی ، پژوهش و فناوریدانشکده علوم فنون دریایی
آقای عبدالکریمی1531کارشناس مشمولیندانشجویی
خانم نیازبخش4516کارشناس آموزشفنی و مهندسی
آقای صمدیکارشناس امور آموزشیکارگزینی هیئت علمی
خانم محمودیکارشناس امور آموزشکارگزینی هیئت علمی
آقای بختیاری1430مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه و مدیریت و منابع
آقای جبار پور5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزاردانشکده برق و کامپیوتر