دفتر تلفن جدید


نمایش 451 تا 460 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای شیرانیبایگان آموزشدانشکده علوم پایه
آقای حاجی علی اکبری1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم شاکری5500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم روشن خواه5600مسئول امور پژوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
خانم آیین5515کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای رستم میریمدیر امور آموزشی ، پژوهش و فناوریدانشکده علوم فنون دریایی
آقای عبدالکریمی1531کارشناس مشمولیندانشجویی
خانم نیازبخش4516کارشناس آموزشفنی و مهندسی