دفتر تلفن جدید


نمایش 451 تا 460 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم سلیمانیان1522کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجوئی
بسیج دانشجوئی1573-1574بسیج دانشجوئیمعاونت دانشجوئی
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
زعیم آرش1105مدیر ارزیابی عملکرد و توانمند سازیریاست
پیام گیر روابط عمومی1192پیام گیر روابط عمومیریاست
فکس روابط عمومی1193فکس روابط عمومیریاست
حفاظت فیزیکی1141حفاظت فیزیکیریاست
خانم دکتر متین1602مدیر کل خدمات پژوهشمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش