دفتر تلفن جدید

نمایش 451 تا 460 مورد از کل 479 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم سراج6611کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم بابا نژاد6616کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم روشندل6605کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم اسدی راد7520مسئول امور اموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای شیرانیبایگان آموزشدانشکده علوم پایه
آقای حاجی علی اکبری1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی