دفتر تلفن جدید

نمایش 451 تا 460 مورد از کل 465 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر یزدانیمعاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر غلامپورمعاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای مهندس اسماعیلی1480مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
خانم دینارمسئول امور دانشجویی فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی
خانم اعظمی6701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده شیمی
خانم روشن دل6605کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6612کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی6628کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی