دفتر تلفن جدید


نمایش 461 تا 470 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاه قلعه1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر مبشری5305مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر
خانم نصر5603کارشناس کتابداریدانشکده برق و کامپیوتر
دکتر اخوان سپهیمدیر گروه رشته های بیوفیزیک - بیوتکنولوژی میکروبی- میکروبهای بیماری زا- ژنتیک و ژنتیک مولوکولیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر موحدیمدیر گروه رشته های بیوشیمی و سلولی مولکولی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشته میکروبیولوژی در مقطع کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر شریف نیامدیر گروه رشته های علوم گیاهی و علوم جانوری درمقطع تحصیلات تکمیلی و ژنتیک و سلولی مولکولی درمقطع کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر تجددمدیرگروه رشته های دبیری زیست شناسی - آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومی در مقطع کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر مرادی3308مدیر گروه تربیت بدنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی