دفتر تلفن جدید


نمایش 461 تا 470 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای صمدیکارشناس امور آموزشیکارگزینی هیئت علمی
خانم محمودیکارشناس امور آموزشکارگزینی هیئت علمی
آقای بختیاری1430مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه و مدیریت و منابع
آقای جبار پور5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزاردانشکده برق و کامپیوتر
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای ارمیمدیر گروه عمراندانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جبه داری5302مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
آقای دکتر رحیمی3315مدیر گروه حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل و حقوق عمومی در مقاطع تحصیلی تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر عینالومدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر