دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
بسیج دانشجوئی3305بسیج دانشجوئی برادراندانشکده علوم انسانی
آقای دکتر رحمان زاده3318مدیر گروه روابط بین الملل و علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر میرزایی3319دفاع مقدسدانشکده علوم انسانی
آقای اوجاقلو2100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده مدیریت
آقای نوایی2101دبیرخانهدانشکده مدیریت
فکس2104فکسدانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 4 شماره 12105آبدار خانه ط 4 شماره 1دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 4 شماره 22106آبدار خانه ط 4 شماره 2دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط همکف2107آبدار خانه ط همکفدانشکده مدیریت
آقای دکتر حسینی2303مدیر گروه مدیریت صنعتی و دولتی مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت