دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کیانی نژاد6627کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
خانم گروسی4101دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
خانم گل پیکر2702کارشناس امور دانش آموختگان دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم یارمحمدی1812کارشناس اداره کارگزینیمعاونت اداری و مالی
خانم یداللهی6602کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
دفتر ریاست محترم واحد1100ریاست محترم واحدریاست
دفتر پیمانکار1831رئیس امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
دکتر اخوان سپهیمدیر گروه رشته های بیوفیزیک - بیوتکنولوژی میکروبی- میکروبهای بیماری زا- ژنتیک و ژنتیک مولوکولیدانشکده علوم زیستی