دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ناظم زاده1815کارشناس مسئول صدور احکاممعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم نسبی1341حسابدار اداره رسیدگی به اسنادمعاونت اداری و مالی
خانم نصر5603کارشناس کتابداریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نصیری2510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نوذری پور5530کارشناس امور آموزشی (مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی